Klub Karate Full Contact
+48 668 817 063
www.karateklub.pl
biuro@karateklub.pl


Opublikowano

Regulamin

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej
Klub Karate Full Contact


Regulamin Uczestnictwa w Treningach

I. Postanowienia ogólne.
§ 1


1. Regulamin Uczestnictwa w treningach zwany dalej "Regulaminem", obowiązuje wszystkich członków zrzeszonych w Klubie Karate Full Contact, zwanym dalej Klubem.

2. Członkami Klubu w rozumieniu niniejszego Regulaminu są: wszyscy uczestnicy zajęć rekreacyjnych lub sportowych, organizatorzy zajęć, trenerzy, instruktorzy, sędziowie i działacze.

3. W ramach działalności statutowej, Klub prowadzi zajęcia w grupach z zakresu Karate, Kickboxingu, Samoobrony i innych sportów walki zwanych dalej grupami.


II. Organizacja finansów.
§ 2


1. Finansowanie Klubu odbywa się z:
a) składek członkowskich, opłat wpisowych, opłat szkoleniowych,
b) z budżetu klubu,
c) z dotacji i dofinansowań,
d) z wpłat sponsorskich i darowizn,
e) z innych źródeł pozyskiwanych przez Zarząd Klubu.

2. Wysokość opłaty szkoleniowej dla osób uczęszczających na zorganizowane zajęcia sportowe określa Zarząd.

3. Uczestnik jest zobowiązany do uiszczania składek członkowskich w trybie, terminach i wysokości określonych przez Zarząd Klubu.

4. Składkę członkowską, opłaty szkoleniowe i inne reguluje się z góry do dnia 10 każdego miesiąca. Opłaty można uiszczać gotówką u instruktora prowadzącego lub na konto Klubu:

KLUB KARATE FULL CONTACT
BNP PARIBAS
59 1750 0012 0000 0000 3159 2232
Tytuł przelewu:
Imię i nazwisko uczestnika składka za miesiąc ...


5. Na pisemny uzasadniony wniosek rodzica/opiekuna prawnego, Zarząd Klubu może wyrazić zgodę na inną datę regulowania składki członkowskiej, opłaty szkoleniowej.

6. Nieobecność na zajęciach organizowanych przez Klub, nie upoważnia do pomniejszenia składki członkowskiej, opłaty szkoleniowej i nie podlegają one zwrotowi.

7. W przypadku kontuzji lub choroby skutkującej nieobecnością na zajęciach przez cały miesiąc kalendarzowy i udokumentowanej nieobecności przez lekarza, Zarząd na pisemny wniosek rodzica/opiekuna prawnego, może podjąć decyzję o obniżeniu opłaty szkoleniowej w kolejnym miesiącu.

8. W przypadkach uzasadnionych ciężkimi wydarzeniami losowymi, Zarząd Klubu może odstąpić od pobrania opłaty szkoleniowej na pisemny wniosek rodzica.

9. W przypadku losowych zdarzeń, gdy treningi nie mogą się odbyć w wyznaczonym terminie, Klub organizuje możliwość uczestniczenia w zajęciach w innym terminie. Gdy ilość zajęć nieodbytych  spadnie do 50 %, Zarząd Klubu może podjąć decyzję o pomniejszeniu opłaty szkoleniowej w danym miesiącu lub wyznaczyć datę dodatkowych zajęć aby zrekompensować treningi, które się nie odbyły.

10. Klub w razie opóźnień w uregulowaniu składek członkowskich, opłat szkoleniowych i innych, może wysłać przez e-mail, sms lub na adres uczestnika zajęć, przypomnienie o konieczności uregulowania w/w opłat.

11. Szczegółowe zasady opłacenia składek, opłat wpisowych i innych, określone są w regulaminie składek.

III. Budżet Klubu i finansowanie.
§ 3

1. Z budżetu Klubu finansuje się:
a) wynajem sal sportowych, i pomieszczeń do treningów,
b) zakup sprzętu sportowego,
c) wynagrodzenie trenerów i instruktorów,
d) opłaty związane z bieżącym funkcjonowaniem Klubu,
e) opłaty statutowe Polskiego Związku i Okręgowego Związku,
f) opłaty członkowskie innych związków sportowych krajowych i organizacji międzynarodowych do których przynależy Klub,
g) inne wydatki niezbędne do funkcjonowania Klubu.

2. Po zakończeniu roku kalendarzowego sekretarz Klubu przedstawia dokumentację finansową do wglądu Komisji Rewizyjnej i Prezesowi Klubu.

3. Rodzice/opiekunowie prawni finansują:
a) opłaty szkoleniowe, składki członkowskie, opłaty wpisowe,
b) wyposażenie Karate, Kickboxingu (strój do Karate, Kickboxingu itp.),
c)sprzęt ochronny (informację na temat niezbędnego sprzętu ochronnego udziela instruktor prowadzący),
d) odzież klubową - koszulka i dres klubowy,
e) opłaty startowe oraz koszty transportu i pobytu na zawodach,
f) obowiązkowe badania lekarskie,
g) ubezpieczenie NNW,
h) licencje zawodnicze,
i) obozy i zgrupowania.

4. W przypadku możliwości finansowych Klubu, Zarząd Klubu może ustalić dofinansowanie wydatków przypadających na rodziców.


IV. Organizacja naboru do klubu
§ 4

1. Sezon treningowy trwa od 1 września do 30 czerwca następnego roku, o ile Zarząd Klubu nie ustali inaczej.

2. Tryb naboru i zakres wiekowy naboru ustala Zarząd Klubu.

3. O przyjęciu do klubu we wszystkich grupach wiekowych decyduje Zarząd Klubu.

4. W przypadku braku wolnych miejsc, nowych zawodników wpisuje się na listę rezerwową, skąd przechodzą do odpowiedniej grupy treningowej w kolejności zgłoszeń.

V. Warunki przyjęcia na treningi.
§ 5


1. Kandydat do uczestnictwa w zajęciach, zwanych dalej "treningami", zgłasza organizatorowi zajęć, zwanym dalej "organizatorem" chęć swojego udział w treningach określonej grupy.

2. Kandydat do uczestnictwa w treningach, zwany dalej "kandydatem" zostaje zapisany na listę kandydatów przez organizatora. Rodzaj grupy dostosowany jest do wieku, stażu członkowskiego i poziomu zaawansowania kandydata.

3. Kandydat zostaje poinformowany przez upoważnionego instruktora prowadzącego szkolenie, zwanego dalej „instruktorem”, o warunkach organizacyjno-finansowych uczestnictwa w treningach oraz o rodzaju i charakterze treningów.

4. Na pierwszych zajęciach organizacyjno-informacyjnych, kandydat zostaje poinformowany przez instruktora o treści Regulaminu, o organizacji zajęć, oraz o prawach i obowiązkach uczestnika treningów. Zostaje szczegółowo zapoznany z obowiązującymi regułami i zasadami organizacyjnymi, szkoleniowymi i dyscyplinarnymi, obowiązującymi na treningach oraz o przysługujących mu prawach i obowiązkach, określonych w statucie, regulaminach i zarządzeniach Klubu. Otrzymuje do wypełnienia deklarację członkowską Klubu. Statut, regulaminy i zarządzenia Klubu są dostępne dla wszystkich zainteresowanych w siedzibie Klubu lub na stronie internetowej pod adresem www.karateklub.pl.

5. Kandydat składa Deklarację Członkowską Klubu, zwaną dalej "deklaracją" za pośrednictwem instruktora, prowadzącego treningi z zachowaniem poniższych punktów:
a) Deklaracja musi być dokładnie i czytelnie wypełniona i podpisania przez kandydata,
b) W przypadku kiedy kandydat jest niepełnoletni, deklarację musi podpisać jeden z rodziców lub opiekun prawny kandydata,
c) Do deklaracji musi być dołączone aktualne zaświadczenie lekarskie, potwierdzający dobry stan zdrowia kandydata i dopuszczające go do udziału w zajęciach organizowanych przez klub,
d) Kandydat wpłaca za pośrednictwem instruktora prowadzącego lub bezpośrednio na konto Klubu BNP PARIBAS 59 1750 0012 0000 0000 3159 2232, składkę członkowską oraz wpisowe,
e) Kandydat do udziału w treningach grup zaawansowanych i wyczynowych, zamiast zaświadczenia lekarskiego dołącza kartę zdrowia sportowca, potwierdzającą jego dobry stan zdrowia i dopuszczenie do treningów specjalistycznych oraz zawodów sportowych,
f) Uczestnik treningów grup zaawansowanych i wyczynowych, zobowiązany jest do udziału w okresowych badaniach lekarskich i uaktualniania karty zdrowia sportowca, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. Kandydat po uzyskaniu członkostwa Klubu, zostaje dopuszczony przez instruktora do uczestnictwa w treningach po spełnieniu wymagań określonych w niniejszym Regulaminie.

7. Członek Klubu zwany dalej "uczestnikiem" jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków przez Klub.

VI. Strój treningowy i sprzęt ochronny
§ 6


1. Uczestnik treningów zobowiązany jest do posiadania czystego i schludnego sportowego stroju np. dres, podkoszulek bawełniany lub w przypadku zajęć karate specjalistyczny ubiór „Karate-Gi”, klapek, ręcznika i osobistych środków czystości.

2. W przypadku zajęć Karate na ubiór Karate-Gi mogą być naszyte wymagane znaki organizacyjne i klubowe.

3. W przypadku zajęć w grupach Kickboxingu & K1 oraz samoobrony, uczestnik może używać koszulek i strojów sportowych z napisami, znakami, o ile napisy i znaki te, nie są powszechnie uznane za obraźliwe lub nieprzyzwoite.

4. Noszenie na treningu biżuterii, ozdób oraz długich paznokci jest surowo wzbronione.

5. Uczestnik treningów jest zobowiązany do zaopatrzenia się w komplet indywidualnych, osobistych ochraniaczy oraz ich posiadania i używania w czasie treningów.

6. Informacji na temat wymaganego sprzętu ochronnego udziela instruktor prowadzący szkolenie.

VII. Warunki udziału w ćwiczeniach z partnerem i walce sparingowej
§ 7

1. Uczestnik treningów musi być świadomy ryzyka, wynikającego z brania udziału w ćwiczeniach z partnerem lub kontaktowych walkach sparingowych. Znać reguły, zasady i przepisy odnoszące się do tych ćwiczeń oraz walki sparingowej zwanej dalej "sparingiem".

2. Każdy uczestnik treningów bierze dobrowolnie udział w ćwiczeniach z innym partnerem lub w sparingu.

3. Każdy uczestnik zobowiązany jest do znajomości i przestrzegania zasad bezpieczeństwa, związanych z prowadzeniem ćwiczeń z partnerem.

4. W przypadku podjęcia decyzji przez uczestnika treningu o udziale w ćwiczeniu z partnerem lub w sparingu, ponosi on pełne ryzyko odniesienia urazu (kontuzji) w przypadku naruszenia postanowień tego Regulaminu lub umyślnego, przypadkowego, normalnego, nienormalnego zastosowania danej techniki przez siebie lub partnera i w pełni zrzeka się ewentualnych roszczeń wobec organizatorów, Klubu, ich Zarządów, właścicieli, sędziów, trenerów, instruktorów, pracowników, wolontariuszy, przedstawicieli, członków, autoryzowanych i zaproszonych gości, w związku z ewentualnie zaistniałym wypadkiem.

§ 8

1. Na wezwanie instruktora do ubrania ochraniaczy, każdy uczestnik treningu ma obowiązek ubrać komplet ochraniaczy.

2. Warunkiem przystąpienia do ćwiczenia z partnerem jest posiadanie kompletu osobistych ochraniaczy.

3. W przypadku braku posiadania kompletu osobistych ochraniaczy, lub braku jednej z jego części, uczestnik jest zobowiązany zgłosić ten fakt instruktorowi i ćwiczyć indywidualnie.

4. Za rozmiar ochraniaczy, ich stan techniczny, niekompletność i czystość - pełną odpowiedzialność ponosi ich użytkownik.

§ 9

1. Uczestnik treningu na polecenie instruktora ma obowiązek ubrać na głowę kask ochronny do udziału w sparingu.

2. W przypadku odmowy ubrania kasku na głowę, uczestnik nie może zostać dopuszczony do udziału w sparingu.

3. Kaski ochronne na głowę powinny znajdować się w dyspozycji instruktora.


§ 10

1. Każdy uczestnik treningów może odmówić udziału w ćwiczeniu z partnerem lub w sparingu. W tym przypadku uczestnik, uczestniczy w dalszym treningu wykonując ćwiczenie indywidualnie.
2. Każdy uczestnik treningów może w dowolnym momencie przerwać ćwiczenie z partnerem lub sparing.

§ 11

1. W przypadku odniesienia urazu, kontuzji lub złego samopoczucia, uczestnik treningu powinien natychmiast zgłosić się do instruktora i poinformować go o swojej dolegliwości. Instruktor ma obowiązek udzielić pierwszej pomocy uczestnikowi, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. W przypadku bolesnych dolegliwości, odczuwanych po wyjściu z treningu, jego uczestnik powinien pilnie zgłosić się do lekarza. Powinien też pilnie poinformować instruktora o tym fakcie, celem uzyskania pomocy i sporządzenia stosownego protokołu.

Klub Karate Full Contact

Rok 2020

XDo prawidłowej pracy serwisu wykorzystywane są pliki cookies.Stosowane są one do celów statystcznych jak i poprawienia wygody przy korzystaniu z serwisu.
Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies zamknij ten komunikat Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki. Naszą Polityka Cookies.