Klub Karate Full Contact
+48 668 817 063
www.karateklub.pl
biuro@karateklub.pl


Opublikowano

Regulamin

Klub Karate Full Contact
Regulamin Uczestnictwa w Treningach

 

I. Postanowienia ogólne
§ 1

1. Regulamin Uczestnictwa w Treningach zwany dalej "Regulaminem", obowiązuje wszystkich członków zrzeszonych w Klubie Karate Full Contact, zwanym dalej Klubem.
2. Członkami Klubu w rozumieniu niniejszego Regulaminu są: wszyscy uczestnicy zajęć rekreacyjnych lub sportowych, organizatorzy zajęć, trenerzy, instruktorzy, sędziowie i działacze.
3. W ramach działalności Klub prowadzi zajęcia w grupach z zakresu Karate, Kickboxingu, Samoobrony i innych sportów zwanych dalej grupami.

II. Warunki przyjęcia na treningi
§ 2

Kandydat do uczestnictwa w zajęciach rekreacyjnych lub sportowych, zwanych dalej "treningami", zgłasza organizatorowi zajęć, zwanym dalej "organizatorem" chęć swojego udział w treningach określonej grupy.

§ 3

Kandydat do uczestnictwa w treningach, zwany dalej "kandydatem" zostaje zapisany na listę kandydatów przez organizatora. Rodzaj grupy dostosowany jest do wieku, stażu członkowskiego i poziomu zaawansowania kandydata.

§ 4

Kandydat zostaje poinformowany przez upoważnionego instruktora prowadzącego szkolenie zwanego dalej „instruktorem”, o warunkach organizacyjno-finansowych uczestnictwa w treningach oraz o rodzaju i charakterze treningów.

§ 5

Na pierwszych zajęciach organizacyjno-informacyjnych, kandydat zostaje poinformowany przez instruktora o treści Regulaminu, o organizacji zajęć, oraz o prawach i obowiązkach uczestnika treningów. Zostaje szczegółowo zapoznany z obowiązującymi regułami i zasadami organizacyjnymi, szkoleniowymi i dyscyplinarnymi, obowiązującymi na treningach oraz o przysługujących mu prawach i obowiązkach, określonych w statucie, regulaminach i zarządzeniach Klubu. Otrzymuje do wypełnienia deklarację członkowską Klubu. Statut, regulaminy i zarządzenia Klubu są dostępne dla wszystkich zainteresowanych w siedzibie Klubu lub na stronie internetowej pod adresem www.karateklub.pl 

§ 6

Kandydat składa Deklarację Członkowską Klubu, zwaną dalej "deklaracją" za pośrednictwem instruktora, prowadzącego treningi z zachowaiem poniższych punktów:
1. Deklaracja musi być dokładnie i czytelnie wypełniona i podpisania przez kandydata.
2. W przypadku kiedy kandydat jest niepełnoletni, deklarację musi podpisać jeden z rodziców lub opiekun prawny kandydata.
3. Do deklaracji musi być dołączone aktualne zaświadczenie lekarskie, potwierdzający dobry stan zdrowia kandydata i dopuszczające go do udziału w zajęciach organizowanych przez klub.
4. Kandydat wpłaca za pośrednictwem instruktora prowadzącego lub bezpośrednio na konto Klubu, roczną składkę członkowską płatną w miesięcznych ratach oraz wpisowe.
5. Kandydat do udziału w treningach grup zaawansowanych i wyczynowych, zamiast zaświadczenia lekarskiego dołącza kartę zdrowia sportowca, potwierdzającą jego dobry stan zdrowia i dopuszczenie do treningów specjalistycznych oraz zawodów sportowych.
6. Uczestnik treningów grup zaawansowanych i wyczynowych, zobowiązany jest do udziału w okresowych badaniach lekarskich i uaktualniania karty zdrowia sportowca, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 7

Kandydat po uzyskaniu członkostwa Klubu, zostaje dopuszczony przez instruktora do uczestnictwa w treningach po spełnieniu wymagań określonych w niniejszym Regulaminie.

§ 8

Członek Klubu zwany dalej "uczestnikiem" jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków przez Klub.

§ 9

Uczestnik jest zobowiązany do uiszczania składek członkowskich w trybie, terminach i wysokości określonych przez Zarząd Klubu.

III. Strój treningowy i ochraniacze
§ 10

Uczestnik treningów zobowiązany jest do posiadania czystego i schludnego sportowego stroju (dres, getry, podkoszulek bawełniany lub w przypadku zajęć karate specjalistyczny ubiór „Karate-Gi”), klapek, ręcznika i osobistych środków czystości.

§ 11

1. W przypadku zajęć Karate na ubiór Karate-Gi mogą być naszyte wymagane znaki organizacyjne i klubowe.
2. W przypadku zajęć w grupach Kickboxingu & K1 oraz samoobrony, uczestnik może używać koszulek i strojów sportowych z napisami, znakami, o ile napisy i znaki te, nie są powszechnie uznane za obraźliwe lub nieprzyzwoite.

§ 12

Noszenie na treningu biżuterii i ozdób jest surowo wzbronione.

§ 13

Uczestnik treningów jest zobowiązany do zaopatrzenia się w komplet osobistych ochraniaczy oraz ich posiadania i używania w czasie treningów.

§ 14

Informacji na temat wymaganych ochraniaczy udziela instruktor prowadzący szkolenie.

IV. Warunki udziału w ćwiczeniach z partnerem i walce sparingowej
§ 15


Uczestnik treningów musi być świadomy ryzyka, wynikającego z brania udziału w ćwiczeniach z partnerem lub kontaktowych walkach sparingowych. Znać reguły, zasady i przepisy odnoszące się do tych ćwiczeń oraz walki sparingowej zwanej dalej "sparingiem".

§ 16

Każdy uczestnik treningów bierze dobrowolnie udział w ćwiczeniach z innym partnerem lub w sparingu.

§ 17

Każdy uczestnik zobowiązany jest do znajomości i przestrzegania zasad bezpieczeństwa, związanych z prowadzeniem ćwiczeń z partnerem.

§ 18

W przypadku podjęcia decyzji przez uczestnika treningu o udziale w ćwiczeniu z partnerem lub w sparingu, ponosi on pełne ryzyko odniesienia urazu (kontuzji) w przypadku naruszenia postanowień tego Regulaminu lub umyślnego, przypadkowego, normalnego, nienormalnego zastosowania danej techniki przez siebie lub partnera i w pełni zrzeka się ewentualnych roszczeń wobec organizatorów, Klubu, ich Zarządów, właścicieli, sędziów, trenerów, instruktorów, pracowników, wolontariuszy, przedstawicieli, członków, autoryzowanych i zaproszonych gości, w związku z ewentualnie zaistniałym wypadkiem.

§ 19

1. Na wezwanie instruktora do ubrania ochraniaczy, każdy uczestnik treningu ma obowiązek ubrać komplet ochraniaczy.
2. Warunkiem przystąpienia do ćwiczenia z partnerem jest posiadanie kompletu osobistych ochraniaczy.
3. W przypadku braku posiadania kompletu osobistych ochraniaczy, lub braku jednej z jego części, uczestnik jest zobowiązany zgłosić ten fakt instruktorowi i ćwiczyć indywidualnie.
4. Za rozmiar ochraniaczy, ich stan techniczny, niekompletność i czystość - pełną odpowiedzialność ponosi ich użytkownik.

§ 20

1. Uczestnik treningu na polecenie instruktora ma obowiązek ubrać na głowę kask ochronny do udziału w sparingu.
2. W przypadku odmowy ubrania kasku na głowę, uczestnik nie może zostać dopuszczony do udziału w sparingu.
3. Kaski ochronne na głowę powinny znajdować się w dyspozycji instruktora.

§ 21

Każdy uczestnik treningów może odmówić udziału w ćwiczeniu z partnerem lub w sparingu. W tym przypadku uczestnik, uczestniczy w dalszym treningu wykonując ćwiczenie indywidualnie.

§ 22

Każdy uczestnik treningów może w dowolnym momencie przerwać ćwiczenie z partnerem lub sparing.

§ 23

1. W przypadku odniesienia urazu, kontuzji lub złego samopoczucia, uczestnik treningu powinien natychmiast zgłosić się do instruktora i poinformować go o swojej dolegliwości. Instruktor ma obowiązek udzielić pierwszej pomocy uczestnikowi, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. W przypadku bolesnych dolegliwości, odczuwanych po wyjściu z treningu, jego uczestnik powinien pilnie zgłosić się do lekarza. Powinien też pilnie poinformować instruktora o tym fakcie, celem uzyskania pomocy i sporządzenia stosownego protokołu.

 

Klub Karate Full Contact
rok 2015

XDo prawidłowej pracy serwisu wykorzystywane są pliki cookies.Stosowane są one do celów statystcznych jak i poprawienia wygody przy korzystaniu z serwisu.
Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies zamknij ten komunikat Jeżeli nie wyrażasz zgody - zmień ustawienia swojej przeglądarki. Naszą Polityka Cookies.